Камянець-Подільський » Історія » Пам`ятки архітектури » Історико-архітектурні пам'ятки Старого міста

Історико-архітектурні пам'ятки Старого міста

  • 5 584
  • 0 0
    (Оцінок: 0)
без картинки
Історико-архітектурні пам'ятки Старого міста

Пропонуємо переглянути мапу з позначеннями та поясненням до архітектурних пам`яток Кам`янця-Подільського.

Історико-архітектурні пам`ятки Старого міста


1. Порохові склади. Побудовані в XVI столітті. Сучасний кам`яний будинок зведений в 1730 році.

2. Турецькі бастіони. XVII століття.

3. Кушнірська вежа. Названа так тому, що у кварталі, що примикав до неї, жили кушніри. Кушніри ремонтували й обслуговували вежу. Вежа споруджена в 1585 році, реконструйована в 1785 році.

4. Церква Петра й Павла. Пам`ятник української архітектури XV -XVI століть. Недавно під час реставраційних робіт на внутрішніх стінах церкви виявлені фрагменти древнього фрескового розпису.

5, 6, 7. Ковальські вежі. Входять у комплекс міських фортифікаційних споруджень XV -XVI століть.

8. Дзвіниця католицького костьолу. XVIII століття.

9. Кафедральний католицький костьол. Споруджений в XV столітті, через сторіччя був розширений, у роки турецької окупації міста до нього був прибудований мінарет, а костьол перетворений у мечеть. Тепер у його приміщенні експонується частина зборів Кам`янець-Подільського історичного музею-заповідника.

10. Російсько-католицька семінарія. Побудована в XVIII столітті.

11. Будинок Чарторийских - один із древніх цивільних будинків XVI століття.

12. Гончарна вежа - одне з головних споруджень міських зміцнень. 1583 рік.

13. Будинок польського магістрату (Ратуша) - пам`ятник XVI - XVIII століть. Тепер отут перебувають виставочні зали історичного музею-заповідника.

14. Вірменський колодязь. Побудований в 1638 році, наприкінці XIX століття засипаний.

15. Будинок архієрея, 1753 рік.

16. Домініканський костьол. Заснований в 1370 році. Після пожежі 1420 року на місці дерев`яного будинку зведене кам`яне. Протягом XVI -XVII століть неодноразово реставрувався.

17. Будинок російського магістрату. XVIII століття.

18. Вірменський торговий дім. XVI століття.

19. Різницька вежа. XVI століття.

20. Кравецька вежа. Назву одержала від ремісничого цеху

(кравецького), що обслуговував міцність. XVI століття.

21. Казарми міцності. Споруджені в 1760 році.

22. Миколаївська (вірменська) церква. Розташована в центрі вірменського кварталу. Споруджена в XIV столітті.

23. Дзвіниця. XVI століття.

24. Вежа гауптвахти. Споруджена в 1667 році, реставрована в 1783 році.

25. Тринітарський католицький костьол. XVIII століття.

26. Міські стіни. Пам`ятник фортифікаційного зодчества. Споруджені в XV столітті, реконструйовані в XVI -XVIII століттях.

27. Російські ворота - складний оборонний гідротехнічний комплекс. XVI століття.

28. Вірменський бастіон. Обслуговувався вірменською громадою. XVI століття.

29. Міські ворота. XVI століття.

30. Кріпосний кам`яний міст. Споруджений в XIV столітті, реконструйований в XV -XVII століттях.

31. Фортеця Кам’янця-Подільського. Початок зведення фортеці ставиться до XIII сторіччя. В XIV -XVII століттях неодноразово добудовувалася.

32. Карвасарська церква - дерев`яне шатрове спорудження 1799 року. По архітектурі багато загального з пам`ятниками Карпат.

33. Вежа на броді (дозорна). XVI століття.

34. Францисканський костьол. XVI-XVIII століття.

35. Вірменські склади. XVI століття.

36. Георгіївська церква. 1861 рік.

37. Будинок Потоцького. XVI століття.

Историко-архитектурные памятники Старого города

1. Пороховые склады. Построены в XVI веке. Современное каменное здание возведено в 1730 году.

2. Турецкие бастионы. XVII век.

3. Кушнирская башня. Названа так потому, что в примыкавшем к ней квартале жили скорняки (по-украински— кушниры). Скорняки ремонтировали и обслуживали башню. Башня сооружена в 1585 году, реконструирована в 1785 году.

4. Церковь Петра и Павла. Памятник украинской архитектуры XV —XVI веков. Недавно во время реставрационных работ на внутренних стенах церкви обнаружены фрагменты древней фресковой росписи.

5, 6, 7. Ковальские башни. Входят в комплекс городских форти-фикационных сооружений XV —XVI веков.

8. Колокольня католического костела. XVIII век.

9. Кафедральный католический костел. Сооружен в XV веке, спустя столетие был расширен, в годы турецкой оккупации города к нему был пристроен минарет, а костел превращен в мечеть. Теперь в его помещении экспонируется часть собрания Каменец-Подольского исторического музея-заповедника.

10. Русско-католическая семинария. Построена в XVIII веке.

11. Дом Чарторыйских — одно из древних гражданских зданий XVI века.

12. Гончарная башня — одно из главных сооружений городских укреплений. 1583 год.

13. Дом польского магистрата (Ратуша) — памятник XVI — XVIII веков. Теперь тут находятся выставочные залы исторического музея-запо-ведника.

14. Армянский колодец. Построен в 1638 году, в конце XIX века засы-пан.

15. Дом архиерея, 1753 год.

16. Доминиканский костел. Основан в 1370 году. После пожара 1420 года на месте деревянного здания возведено каменное. На протяжении XVI —XVII веков неоднократно реставрировался.

17. Дом русского магистрата. XVIII век.

18. Армянский торговый дом. XVI век.

19. Резницкая башня. XVI век.

20. Кравецкая башня. Название получила от ремесленного цеха

(портняжного), который обслуживал крепость. XVI век.

21. Казармы крепости. Сооружены в 1760 году.

22. Николаевская (армянская) церковь. Расположена в центре армянского квартала. Сооружена в XIV веке.

23. Колокольня. XVI век.

24. Башня гауптвахты. Сооружена в 1667 году, реставрирована в 1783 году.

25. Тринитар-ский католический костел. XVIII век.

26. Городские стены. Памятник фортификационного зодчества. Соо-ружены в XV веке, реконструированы в XVI —XVIII веках.

27. Русские ворота — сложный оборонительный гидротехнический комплекс. XVI век.

28. Армянский бастион. Обслуживался армянской общиной. XVI век.

29. Городские ворота. XVI век.

30. Крепостной каменный мост. Сооружен в XIV веке, реконструирован в XV —XVII веках.

31. Крепость и кремль Каменец-Подольска. Начало возведения крепости относится к XIII столетию. В XIV —XVII веках неоднократно достраивалась.

32. Карвасарская церковь — деревянное шатровое сооружение 1799 года. По архитектуре много общего с памятниками Карпат.

33. Башня на броде (дозорная). XVI век.

34. Францисканский костел. XVI—XVIII века.

35. Армянские склады. XVI век.

36. Георгиевская церковь. 1861 год.

37. Дом Потоцкого. XVI век.

Historical and architectural monuments of the Old City Kamenetz-Podolskiy.

1. Powder warehouses. Built in XVI century. The modern stone building erected in 1730 year.

2. Turkish bastions. XVII century.

3. Kushnirskaya tower. Named so because it adjoins the quarter skornyaki lived (in Ukrainian-kushniry). Skornyakov repairing and servicing tower. The tower was built in in 1585, in the reconstructed in 1785.

4. Peter and Paul Church. Monument to the Ukrainian architecture XV-XVI centuries. Recently, during restoration work on the internal walls of the church discovered fragments of an ancient fresco paintings.

5, 6, 7. Kowalski tower. Entrance to the complex urban fortifications XV-XVI centuries.

8. Belfry Catholic church. XVIII century.

9. Cathedral Catholic church. Built in the XV century, a century later, was expanded in the years of Turkish occupation of the city were added to the minaret, a church converted into a mosque. Now in his room on display part of the collection Kamenets-Podolski historic Museum.

10. Russian Catholic seminary. Built in XVIII century.

11. House Chartoryyskih - one of the oldest civilian buildings XVI century.

12. Goncharnaya tower - one of the main facilities of urban fortifications. In 1583.

13. House Polish Magistrate (City Hall) - a monument XVI - XVIII centuries. Now there are historical exhibition halls Museum.

14. Armenian well. Built in in 1638, at the end of the XIX century filled.

15. Bishop House, in 1753.

16. Dominican church. Founded in 1370. After the fire in 1420 in place of wooden buildings erected stone. Throughout XVI-XVII centuries has been repeatedly rebuilt.

17. Russian House magistrate. XVIII century.

18. Armenian trading house. XVI century.

19. Reznitskaya tower. XVI century.

20. Kravetskaya tower. Title received from the craft shop

(tailoring), which serviced the castle. XVI century.

21. Barracks fortress. Built in 1760.

22. Nicholas (Armenian) church. Located in the center of the Armenian quarter. Built in the XIV century.

23. Belfry. XVI century.

24. Tower guardhouses. Built in in 1667, restored in 1783.

25. Trinitarian-ский Catholic church. XVIII century.

26. City Wall. Monument fortification architecture. Soo-guns in the XV century, reconstructed in XVI-XVIII centuries.

27. Russian gates - a complex defensive Hydraulic Complex. XVI century.

28. Armenian bastion. Serves Armenian community. XVI century.

29. The city gates. XVI century.

30. Castle stone bridge. Built in the XIV century, rebuilt in the XV-XVII centuries.

31. Fortress and the Kremlin Kamenets-Podolsk. Start building a fortress to XIII century. In XIV-XVII centuries repeatedly dostraivalas.

32. Karvasarskaya church - the construction of a wooden pavilion in 1799. For architecture monuments much in common with the Carpathians.

33. The tower at ford (patrol). XVI century.

34. Franciscan church. XVI-XVIII century.

35. Armenian warehouses. XVI century.

36. St George`s Church. In 1861.

37. House Potocki. XVI century.

Historyczne i architektoniczne zabytki Starego Miasta Kamenetz-Podolski.

1. Proszek magazynów. Zbudowany w XVI wieku. Nowoczesny budynek wzniesiony z kamienia w 1730 rok.

2. Turecki baszt. XVII wieku.

3. Kushnirskaya wieży. Nazwane tak, ponieważ w pobliżu kwartału skornyaki mieszkał (w Ukraiński-kushniry). Skornyakov naprawy i obsługi wieży. Wieża została zbudowana w 1585 w, w zrekonstruowanym w 1785 roku.

4. Piotra i Pawła. Pomnik na Ukraiński architektury XV-XVI wieku. Ostatnio, podczas przywracania pracy na wewnętrznych ścianach kościoła odkryto fragmenty starożytnej freskami.

5, 6, 7. Kowalski wieży. Wejście do kompleksu fortyfikacji miejskich XV-XVI wieku.

8. Dzwonnica kościoła katolickiego. XVIII wieku.

9. Katedra Kościół. Zbudowany w XV wieku, wieku później, został rozszerzony w latach okupacji Turecki miasta zostały dodane do minaret, kościół zamieniony na meczet. Teraz w swoim pokoju na wyświetlaczu część kolekcji Kamenec-Podolski Muzeum historyczne.

10. Rosyjski katolickiego seminarium. Zbudowany w XVIII wieku.

11. Dom Chartoryyskih - jeden z najstarszych budynków cywilnych XVI wieku.

12. Goncharnaya wieży - jeden z głównych obiektów miejskich fortyfikacji. W 1583.

13. Dom Polski Magistrat (Ratusz) - pomnik XVI - XVIII wieku. Teraz istnieją historycznych salach wystawowych Muzeum.

14. Ormiański. Wbudowany w 1638, pod koniec XIX wieku wypełnione.

15. Biskup House, 1753.

16. Kościół Dominikanów. Założona w 1370. Po pożarze w 1420 w miejscu drewnianych budynków wzniesionych z kamienia. Przez cały XVI-XVII wieku był wielokrotnie przebudowywany.

17. Rosyjski Dom sędziego. XVIII wieku.

18. Ormiański Trading House. XVI wieku.

19. Reznitskaya wieży. XVI wieku.

20. Kravetskaya wieży. Tytuł otrzymane od jednostki sklep

(krawieckiej), które obsługiwane zamku. XVI wieku.

21. Koszary fortu. Zbudowany w 1760.

22. Nicholas (Ormiański) kościoła. Położony w centrum Ormiański na kwartał. Zbudowany w XIV wieku.

23. Dzwonnica. XVI wieku.

24. Wieża guardhouses. Wbudowany w 1667, przywrócony w 1783.

25. Trójcy-ский Kościół. XVIII wieku.

26. Miasto Wall. Pomnik architektury fortyfikacji. Soo-pistolety w XV w., przebudowany w XVI-XVIII wieku.

27. Rosyjski bram - kompleks obronny hydrauliczne skomplikowane. XVI wieku.

28. Ormiański Bastion. Służy Ormiański. XVI wieku.

29. Do bram miasta. XVI wieku.

30. Zamek kamienny most. Zbudowany w XIV w., przebudowany w XV-XVII wieku.

31. Twierdza i Kremla Kamenec-Podolsk. Rozpoczęcie budowy twierdzy z XIII wieku. W XIV-XVII w. wielokrotnie dostraivalas.

32. Karvasarskaya kościoła - budowa drewnianego pawilonu w 1799 roku. Do zabytków architektury wiele wspólnego z Karpat.

33. Wieża w Ford (Patrol). XVI wieku.

34. Kościół Franciszkanów. XVI-XVIII wieku.

35. Ormiański magazynów. XVI wieku.

36. St George`s Church. W 1861.

37. Dom Potocki. XVI wieku.


------

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини