Камянець-Подільський » Історія » Події минулого » Кам'янецька преса початку 20ст.

Кам'янецька преса початку 20ст.

  • 3 571
  • (Оцінок: 0)
без картинки
Кам'янецька преса початку 20ст.

Царський маніфест від 17 жовтня 1905 року приніс українцям Кам`янеччини можливість здійснити свої сподівання на вільну пресу і тому відразу ж після його опублікування інтелігенція Кам`янця-Поді­ьського почала робити спроби видати неурядові газети та журнали. Вже з 1 січня 1906 року у Кам`янці, завдяки відомому громадському діячу, досліднику історії та археології краю Ю.Й.Сіцінському починає вихотити щоденна газета "Подолия", а згодом і щомісячний журнал "Православная Подолия".` На сторінках вказаних видань широко пропагувалися рішення 38-го Подільського єпархіального з`їзду, які передбачали ви­вчення в Подільській духовній семінарії української літератури, історії України та Поділля, а також вивчення у церковно-парафіяльних школах рідної мови.2 Популяризація та підтримка цих рішень, переклад Євангелія українською, поширення духовної літератури українською, читання проповідей українською - ось основні теми публікацій "Подолии" та "Православной Подолии" з національної проблематики.

В "Православной Подолии" з першого номера під рубрикою "Беседы пастыря с народом на местном (малорусском) языке" почали друкуватися коротенькі біблійні оповідання, бесіди релігійного, педагогічного та гуманістичного змісту українською мовою. Згодом, під цією ж рубрикою почав виходити окремий додаток до журналу. (3)

 

Додатки до "Православной Подолии" № 4 та № 11 містили "Подільський народний катехизис", в якому розглядались такі питання, як хто такі українці, де вони живуть, чи мають свою рідну мову, які націона­льності населяють Подільську губернію та інші. (4) Цей катехизис мав великий вплив на пробудження національної свідомості подолян, закликав їх до активної громадянської позиції в пору крутого перелому суспільної свідомості та соціальних зрушень в імперії. Юхим Йосипович, будучи редактором цих видань, запросив до співпраці М.Грушевського, С.Єфремова, П.Житецького, О.Левицького О.Лотоцького та ін. (5) Так, у другому номері була опублікована стаття М.Грушевського "О проповедывании слова Божия намалорусском языке". (6) Журналом та додатком до нього зацікавились українські кола в Санкт-Петербурзі. Але не всі з українців сприйняли ідеологію журналу. Так, О.Лотоцький, ознайомившись з першими номерами "Подолии", в листі до редактора зазначав: "Дуже вона ("Подолия") вже якась реакційна, часом досада бере читаючи". (7)

В лютому 1906 року виходить перше число щотижневика "Світова Зірниця". Це була перша україно­мовна газета на Поділлі. Почала вона виходити в м. Могилеві-Подільському, згодом виходила в Панівцях та Кам`янці.(8) У 1906-1907 рр. виходив додаток до "Світової Зірниці" під назвою "Читайте, діти", у якому публі­кувалися дитячі оповідання, вірші, казки, науково-популярні статті, а також тексти молитов українською мовою. (9) 1911 року редакція газети разом з її редактором переїхала до Києва, а у 1917 знову повернулась до Могилева-Подільського. (10) Щотижневик з перервами виходив аж до 1920 року. Редактором та видавцем цього "популярного видання для селянства" був подільський поміщик І.А.Волошиновський.

Деякі номери редактор надсилав селянським громадам краю безкоштовно, тому що ціна річної підписки на "Світову Зірницю" для селянина, як на той час, була чималою - 2 крб. 40 коп." Розмірковуючи над шляхами вирішення українського питання, редактор в одному з номерів зазначав: "Українізація для українізації є справді дурницею. Але хіба ми цього домагаємося? Ми хочемо того, чого хоче увесь народ, чого хочуть селянські громади, постанови котрих ми читаємо в останні часи у газетах і часописах. Ми хочемо того, щоб діти наші розуміли те, чому їх вчать в школі, бажаємо, щоб в урядових інституціях не забивали, не задурювали нашим людям голів чужою незрозумілою мовою". (12) Особливого значення в газеті надавалося вивченню та піднесенню статусу української мови: "Здається кожний свою мову знає, але що інакше проста балачка, а знов інакше гарна вироблена літературна мова. їй то й треба навчитись, щоб могти читати й розуміти книжки, писані своєю рідною мовою".(13)

На сьогодні ще не дана гідна оцінка цьому унікальному україномовному виданню, що проіснувало досить довгий час (порівнюючи з іншими аналогічними виданнями в Україні, термін існування яких обмежувався кількома місяцями) і було досить популярним серед селянства. Завдяки його незмінному редактору - ентузіасту земської та кооперативної справи в Україні І.Волошиновському, що видавав "Світову Зірницю" за власний кошт, тижневик протягом багатьох років ніс просвітницькі ідеї в селянські маси. Навіть при радянській владі (1920 р.) цей часопис був чи не єдиним земським органом в Україні, що виходив українською мовою.(19)

 

Завдяки зусиллям місцевої інтелігенції, в березні 1906 року виходить перший номер газети демокра­тичного спрямування "Подольский Край." (20) Вийшло всього 208 номерів, після чого випуск газети було припинено. Кам`янецький поліцмейстер Вітович час від часу повністю забороняв розповсюджувати неофіційну періодику в місті, але особливо прискіпливо він ставився до "Подольского Краю". За час існування газети 8 її номерів було заарештовано (№№ 8, 35, 54, 55, 61, 63, 71, 208).21 Редколегія неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності. Всупереч утискам з боку влади це видання з кожним наступним номером набувало все більшої популярності серед подолян. На його сторінках широко висвітлювались заходи місце­вої "Просвіти". (22) Так, в одному з номерів вміщена інформація про концерт М.Н.Коломейцевої, організований "Просвітою" в залі громадських зборів, в іншому - про перше українське гуляння на Новому бульварі". (23)

 

Видавцем "Подольского Края" був міщанин М.Н.Самсонов. До початку серпня редагував газету син місцевого священика І.Ф.Недєльський, після - міщанин М.М.Оксман.27 В червні 1906 року в редакції відбув­ся розкол через розбіжність поглядів на майбутнє газети. Це стало приводом до виходу ще однієї газети в Кам`янці-Подільському. 2 липня того ж року побачив світ перший номер газети "Каменчанин", редактором якої був міщанин, власник типографії А. Ландвигер.28 Але газета проіснувала недовго і після 7-го номера її видання припинилось. "Каменчанин" знаходився на тих же ідеологічних позиціях, що і "Подольский Край".

 

В березні 1906р. почала виходити газета "Подольская Мысль". (29) До середини квітня вийшло 17 номерів, після чого її видання припинилось, а замість неї, з 20 квітня побачила світ щоденна газета "Подольская Жизнь", яка теж проіснувала недовго.30 Дві вищезгадані газети намагались підняти питання тяжкого стано­вища єврейського населення в імперії, але відповідної уваги у читачів-подолян вони не знайшли.

В жовтні виходить1-й номер "Подольского Голоса". Видавцем цієї монархічної газети був П.М.Александров, а редактором П.А.Ліпранді. (31) Газета відстоювала ідею "єдиної і неподільної Росії".

Таким чином, у Кам`янці-Подільському на поч. XX ст. було започатковано ряд нових періодичних видань, на сторінках яких подоляни мали можливість висловлюватись на теми легітимності існування україн­ської нації (від емоційних тлумачень до науково обгрунтованих), з`ясування історичного призначення свого народу, ціннісних орієнтацій, знаходження місця серед інших спільнот. Національна проблематика розглядалася, в основному, у філософському, релігійному, мовному та етнічному зрізах. Питання відокремлення від Росії та політичної самостійності України не піднімалось. Подолянами найкраще сприймалась ідея автономії. Перші публікації українською мовою сприяли її пристосуванню до тогочасного життя, поповнювали її масою нових слів та понять, а також стали суттєвим фактором впливу на розвиток та збагачення української національної ідеї.

 

Література:

1. Кам`янець-Подільський державний міський архів (далі К-ПДМА). - Ф. 227, - оп. 1, - спр. 6396. - арк. 25. Звіт про періодику в Подільській губернії Головному управлінню у справах друку за 1906 р.

2. Материалы 38-го Подольского епархиального съезда, сост. 20-28 сентября 1906года // Православная Подолия -1906. -№ 19.-С. 124.

3. К-ПДМА - Ф. 227, - оп.1, - спр. 6396. - арк. 25. Звіт про періодику в Подільській губернії Головному управлінню у справах друку за 1906р.

4. Подольский народный катехизис // Приложение к журналу Православная Подолия. - 1906. - № 4, № 11.

5. К-ПДМА. - Ф. 227, - оп. 1, - арк. 32-61. Листування Ю.Сіцінського з С. Єфремовим, П. Житецьким, Ор. Левицьким.

6. Грушевский Г. О проповедывании слова Божия на малорусском языке // Православная Подолия. - 1906. - № 2. -С. 162-165.

7   КПДМА.-Ф. 3333, - оп.1, - спр.18. - арк. 54. Лист О. Лотоцького до Ю. Сіцінського.

8. К-ПДМА - Ф. 227, - оп.1, - спр. 6396. - арк. 25. Звіт про періодику в Подільській губернії Головному управлінню у справах друку за 1906 р.

9. Проповіді на рідній мові // Світова Зірниця. - 1906. - № 32. - С. 4.

10. К-ПДМА - Ф. 227, - оп. 1, - спр. 6396. -арк. 25. Звіт про періодику вПодільській губернії Головному управлінню у справах друку за 1906 р.

11. Там же.

12. Проповіді на рідній мові // Світова Зірниця. - 1906. - № 32. - С. 4.

13. Світова Зірниця. - 1906. - № І.- С. 1.

14. Світова Зірниця. - 1906. - № 31. - С. 4.

15. Світова Зірниця. - 1906. -№ 16. - С. 3.

16. Слово від редактора// Світова Зірниця. - 1906. - № 42. - С. 2.

17. Світова Зірниця. - 1906. - № 39. - С. 12.

18. Шершень. - 1906. - № 7.

19. Койко А. Земсько-релігійний часопис «Світова Зірниця» (1906-191Зрр.) // Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Львів -Житомир. - 1994. - С. 30

20. К-ПДМА. - Ф. 227, - спр. 6396. - арк. 24. Переписка віце-губернатора з Кам`янець-Подільським окружним судом у справах друку про арешт газети «Подольский Край».

21. Там же. - арк. 25.

22. К-ПДМА. - Ф. 227., - оп. 1., - спр. 6395. - арк. 40. Лист канцелярії подільського губернатора до бібліотеки московсь­кого музею.

23. Подольский Край. - 1906. -№ 53. - С.4.

24. Там же.

25. Там же.-№58.

26. Там же. - № 63.

27. К-ПДМА. - Ф. 227, - оп. І., - спр. 6396. - арк. 24. Переписка віце-губернатора з Кам`янець-Подільським окружним судом у справах друку про арешт газети «Подольский Край».

28. Там же.

29. Там же. - арк. 26. Звіт про видання періодичної преси в Подільській губернії за 1906 р.

30. Там же. - спр. 6395. - арк. 6. Переписка з головним управлінням у справах друку про періодичні видання та заборон) друкувати в них деякі відомості.

31. Там же.


------

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини