Камянець-Подільський » Довідка » Організації та спілки » Товариство Подільських природодослідників та природолюбів

Товариство Подільських природодослідників та природолюбів

  • 3 056
  • (Оцінок: 0)

пл. Польський ринок, 6.
tovtry@kp.km.ua
тел. 097 344 67 82
   Керівник: Любінська Людмила Григорівна

Мета діяльності:
Організація є недержавною, добровiльною, незалежною, неполiтичною, неприбутковою громадською природничо - краєзнавчою, мистецько - культурною, освiтянською, виховною органiзацiєю, яка об`єднує на добровiльнiй основi громадян для здiйснення природоохоронної i краєзнавчої дiяльностi, всiх напрямкiв освiти та виховання, наукової, рекреацiйно - туристичної, мистецько - культурної дiяльностi, ведення громадських екологiчних експертиз стану довкілля, природних ресурсів, продуктів харчування i води.
  Товариство створене з метою задоволення духовних (культурно - мистецьких) потреб, наукових, освiтнiх теоретичних та практичних iнтересiв, екологiчних та рекреацiйних iнтересiв громадян, природних i соцiально обумовлених потреб осiб в галузi використання природних ресурсiв, охорони навколишнього природного середовища i забезпечення екологiчної безпеки, ведення екомонiторингу, поширення екологiчних знань.

 

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ТОВАРИСТВА Є:
а) проведення науково - дослiдної роботи;
б) органiзацiя та участь у всiх видах освiти, виховання;
в) органiзацiя, участь i проведення краєзнавчої, пропагандистської, видавничої дiяльностi;
г). органiзацiя, проведення рекреацiйної та туристської дiяльностi;
д). органiзацiя, проведення громадської екологiчної експертизи;
• ж). органiзацiя, проведення та участь в культурно - масових, мистецьких заходах;
• з). участь в обговореннi проектiв законодавчих aктiв, матерiалiв щодо розмiщення, будiвництва i реконструкцiї o6`єктiв, якi можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та внесення пропозицiй до державних i господарських органiв, установ, органiзацiй з цих питань;
• і). надання допомоги громадянам в захистi їх екологiчних, соцiальних, та iнших прав;
• к). представництво i захист своїx законних iнтереciв, створених Товариством пiдприємств, органiзацiй, членiв Товариства в органах державної законодавчої i виконавчої влади, органах мiсцевого самоврядування, прокуратурi, судi, громадських органiзацiях, мiжнародних, мiжурядових i не урядових органiзацiях;
• л). здiйснення громадського контролю в галузi охорони навколишнього середовища. 
• Розборка пропозицiй щодо вдосконалення правової бази.

 ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Є:
• а) органiзацiя навчання керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй всix форм власностi, iнших посадових ociб, учнiвської i студентської молодi, а також громадян основам еколого - правових знань у вигдядi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв;
• б) органiзацiя позашкiльної та на базi громади освiти i виховання;
• г) здiйснення видавничої та рекламної дiяльностi, проведення масових заходiв (эбори, мiтинги, маршi, експедицiї, екскурсiї, тощо), з метою формування у населення бережливого ставлення до природи, пiдвищення екологiчної, правової i загальної культури громадян;
• д) вивчення,дослiдження, проведення заходiв по oxopонi та збереженню природних та краєзнавчих iсторико - архiтектурних об`єктiв i комплексiв Подiльського краю, культурної спадщини;
• є) органiзацiя туризму, проведення спортивних заходiв, створення рекреацiйних територiй для духовного та фiзичного розвитку громадян, оздоровлення, проведення змiстовного дозвiлля, розвитку та пропаганди туристично - екскурсiйної роботи як важливого виховного напрямку активного, змiстовного розвитку пiдлiткiв, молодi та iнших вiкових груп населення тощо з метою реалiзацiї права громадян на загальне i спецiальне природокористування.
• Проведення учбово - методичної роботи. 
• Органiзацiя пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї туристських кадрiв в школах туризму, на курсах, семiнарах, зборах. Пiдготовка та атестацiя квалiфiкованих туристичних кадрiв та фахiвцiв, спортсменiв - розрядникiв, суддiв, тренерiв та iнструкторiв з туризму тощо. Проведення спортивно - маршрутної роботи: вивчення рекреацiйних та туристичних ресурсiв, розробка та сертифiкацiя маршрутiв, органiзацiя дiяльностi iнших комiсiй. Органiзацiя та проведення спортивних туристських заходiв: чемпiонатiв, спартакiад, зльотiв, змагань, експедицiй, навчально тренувальних зборiв тощо. Проведення пропаганди туризму засобами масової iнформацiї, органiзацiя та проведення конкурсiв, виставок, ярмаркiв на туристичну тематику, видання учбово - методичної, краєзнавчої, маршрутної, довiдкової лiтератури та виготовлення рекламної i сувенiрної продукцiї. Розробка та впровадження поточних i перспективних програм розвитку масового, оздоровчого та спортивного туризму, екскурсiйної та краєзнавчої роботи. Органiзацiя мiжнародного та мiжрегiонального спiвробiтництва та iнтеграцiї з питань розвитку масового, оздоровчого та спортивного туризму, органiзацiя мiжнародного туристичного обмiну, масових, оздоровчих, спортивних заходiв, змагань та зльотiв. Проведення роботи щодо попередження та профiлактики аварiйностi, травматизму та нещасних випадкiв в туризмi.
• ж) органiзацiя проведення громадської екологiчної експертизи;
• з) участь у мiжнародному спiвробiтництвi по вивченню i oxopoнi природних об`єктiв i комплексiв, ефективному i рацiональному використаннi природних ресурсiв,культурної спадщини.


------

Прокоментуй Цей Пост:

Схожі Новини