Перший портал / Музеї Кам'янця-Подільського

Музеї Кам'янця-Подільського

Наше місто ніби створено для туристів, каньйон річки "Смотрич" 120 гектарів острова із старою архітектурою зможуть вразити будь кого.

Тому сюди приїжджають всією родиною, шкільні екскурсії, для перших самостійних подорожей та романтичних прогулянок закоханих.

Кам'янець-Подільський називають містом-музеєм просто неба. Містом-фортецею. Таких архітектурних та природних пам’яток в Україні всього дві-три, не більше…

Проте Кам’янець особливий тут зберігся дух сердньовіччньої історії, що панує на вузеньких вулицях та за замковими мурами, у палацових будинках, монастирях, баштах, костьолах та церквах. Помилуєтеся унікальною панорамою Старого міста на стрімких урвищах та скелях.

Стара фортеця

Стара фортеця

Пам`ятка фортифікаційного мистецтва ХІІ-ХVІІІ ст. Кам`янця-Подільського. У підземеллях та вежах фортеці відкрито експозиції, які відтворюють сторінки її історії. В приміщеннях на території фортеці розташовані:

відділ етнографії, де представлено унікальні експонати музею: колекції гончарних виробів, ковальські роботи, вишивка та ткацтво, різьблення з дерева, цінні культові предмети. Експозиція побудована у сценічному показі, вдало поєднані муляжі та музейні експонати дають можливість наочно уявити розвиток ремесла і обрядовість з найдавніших часів до наших днів.

експозиція оборони фортеці від турків ( в підземеллі Західних казематів)

експозиція ув`язнення Устима Кармелюка (в Папській башті)

 криниця ( в башті Чорній)

експозиція метальної зброї (в підземній східній галереї)

Адреса: вул.Замкова,1

Працює без вихідних з 10.00 до 19.00 - в літній період, 9.00 до 18.00 - в зимовий період

 

 

Художній музей

Художній музей

Був створений в 1982 році художній відділ музею. Музейна фондова збірка нараховує більше 120 тисяч експонатів. Чільне місце в ній належить колекції творів західноєвропейського та російського образотворчого мистецтва ХVІІІ-ХХ ст.ст. Особливе місце займають полотна українського художника-передвижника поч. ХХ ст. В.Розвадовського, твори художників 60-70 років ХХ ст. О.Грена та твори сучасних митців Поділля. У відділі функціонує стаціонарна виставка, яка представлена рідкісними експонатами.

Адреса: вул. П`ятницька,11

Працює без вихідних з 10.00 до 18.00 - в літній період, 9.00 до 17.00 - в зимовий період 

РАТУША

 

Польська ратуша

Пам`ятка архітектури ХV-ХVІІІ ст.- функціонують виставкові зали, де розташовано Музей грошей та експозиція магдебурзького права. У підземеллі відтворено експозицію з історії судочинства на Поділлі XVI-XVII ст.

Адреса: вул. Польський ринок, 1

Працює без вихідних з 10.00 до 18.00 - в літній період, 9.00 до 17.00 - в зимовий період 

Відділ археології

Відділ археології

Розташований у пам`ятці архітектури ХVІІ ст. - в минулому вірменському торговому домі. В 2001 році відкрито відділ археології. В основу покладена збірка археологічних матеріалів, яка започаткована ще у ХІХ ст. засновниками музею в Кам`янці. Нова експозиція знайомить відвідувачів музею з матеріалами, які вводять глядача в ту чи іншу епоху та свідчать про залюдненність Поділля з найдавніших часів. В експозиції відтворено житло прадавньої людини, реконструйовано знаряддя праці та побутові речі в умовному їх використанні. У відділі археології представлено понад тисячі предметів старожитностей, знайдених на Поділлі. У внутрішньому дворику розташувався лапідарій з язичних ідолів. При музеї діє виставкова зала сучасного образотворчого мистецтва.

Адреса: вул.. Соборна, 29а

Працює без вихідних з 10.00 до 18.00 - в літній період, 9.00 до 17.00 - в зимовий періодБільше інформації про місто


 Музеи Города: 

Старая крепость

Старая крепость

Памятка фортификационного искусства ХІІ-ХVІІІ ст. Каменца-Подольского. В подземельях и башнях крепости открыто экспозиции, которые воссоздают страницы ее истории. В помещениях на территории крепости расположенные:

отдел этнографии, где представлены уникальные экспонаты музея: коллекции гончарных изделий, кузнечные работы, вышивка и ткачество, резьба из дерева, ценные культовые предметы. Экспозиция построена в сценическом показе, удачно объединенные муляжи и музейные экспонаты дают возможность наглядно вообразить развитие ремесла и обрядность из древнейших времен к нашим дням.

экспозиция обороны крепости от турок ( в подземелье Западных казематов)

экспозиция заключения Устима Кармелюка (в Папской башне)

колодец ( в башне Черной)

экспозиция метательного оружия (в подземной восточной галерее)

Адрес: ул.Замковая,1

Работает без выходных с 10.00 к 19.00 - в летний период, 9.00 к 18.00 - в зимний период

Художественный музей

Художественный музей

Был создан в 1982 году художественный отдел музея. Музейный фондовый сборник начисляет больше 120 тысяч экспонатов. Видное место в ней принадлежит коллекции произведений западноевропейского и русского изобразительного искусства ХVІІІ-ХХ ст.ст. Особое место занимают полотна украинского художника-передвижника поч. ХХ ст. В.Розвадовського, произведения художников 60-70 лет ХХ ст.. О.Грена и произведения современных художников Подолье. В отделе функционирует стационарная выставка, которая представлена редчайшими экспонатами.

Адрес: ул. Пятницкая,11

Работает без выходных с 10.00 к 18.00 - в летний период, 9.00 к 17.00 - в зимний период

 

РАТУША

РАТУША

Памятка архитектуры ХV-ХVІІІ ст. - функционируют выставочные залы, где расположен Музей денег и экспозиция магдебургского права. В подземелье воспроизведена экспозиция из истории судопроизводства на Подолье XVI-XVII ст.

Адрес: ул. Польский рынок, 1

Работает без выходных с 10.00 к 18.00 - в летний период, 9.00 к 17.00 - в зимний период

 

 

Отдел археологии

Отдел археологии

Расположенный в памятке архитектуры ХVІІ ст. - в прошлом армянском торговом дому. В 2001 году открыто отдел археологии. В основу положенный сборник археологических материалов, которая начата еще в ХІХ ст. основателями музея в Каменце. Новая экспозиция знакомит посетителей музея с материалами, которые вводят зрителя в ту или другую эпоху и свидетельствуют о заселености Подолье из древнейших времен. В экспозиции воспроизведены жилье кроманйонца, реконструировано орудия работы и бытовые вещи. В отделе археологии представлено свыше тысяч предметов старобытностей, найденных на Подолье. Во внутреннем дворике расположился лапидарий из язычных идолов. При музее действует выставочный зал современного изобразительного искусства.

Адрес: ул. Соборная, 29а

Работает без выходных с 10.00 к 18.00 - в летний период, 9.00 к 17.00 - в зимний период

--

Екскурсія Кам'янець-Подільський

--

 

 city museums:

The old fortress

Pick fortification art XII-H V III arts In the underground fortresses and towers opened the exhibition, which recreate the page in its history. In the space inside the fortress located:

 Department of Ethnography, where the unique museum exhibits: the collection of pottery, smitheries work, embroidery and weaving, carved out of wood, precious objects of worship. The exhibition was built in the scenic run, successfully combined form and museum exhibits provide an opportunity to clearly imagine the development of handicrafts and ritual from ancient times to our days.

 Exposition Defense fortress of Turks (in the dungeon Western casemate)

 Exposition conclusion Ustima Karmelyuka (in the Pontifical tower)

Well (in the tower Black)

exposition propelling weapons (in the eastern subterranean gallery)

Address: ul.Zamkovaya, 1

Open seven days a week from 10.00 to 19.00 - during the summer period, 9.00 to 18.00 - in winter

  

Art Museum

It was founded in 1982, the museum`s art department. The museum adds more stock compendium 120 thousand exhibits. Prominent in it belongs to the collection of Western European and Russian works of fine art III-V H HH arts A special place is occupied by Ukrainian artist`s canvas-peredvizhnika why. XX century. B. Rozvadovskogo, works of artists 60-70 years of XX century. O. Grena and works of contemporary artists Podillya. In-patient department operates exhibition, which is rare exhibits.

Address: Str. Pyatnitskaya, 11

Works seven days a week from 10.00 to 18.00 - during the summer period, 9.00 to 17.00 - in winter

 

RATUSHA

 

Pick architecture H H V V-III art. -- Operate exhibition halls, where the Museum of money and exposure Magdeburg law. In the cellars reproduced exposition of the history of proceedings at Podolie XVI-XVII art.

Address: Str. Polish market, 1

Works seven days a week from 10.00 to 18.00 - during the summer period, 9.00 to 17.00 - in winter 

 

Department of Archeology

 

Located in the leaflet architecture H V II art. -- In the past Armenian trading houses. In 2001, the Open Division of Archeology. In the basis of the compilation of archaeological materials, which started back in the nineteenth art. founders of the museum in Kamentse. A new exhibition introduces visitors to the museum with materials that introduce the viewer in one direction or another era and demonstrate the settlement of Podole ancient times. The exhibition reproduced housing kromanyontsa, reconstructed pieces of work and household belongings. In the department of archaeology displays more than thousands of starobytnostey found on Podillya. In the inner yard located Lapidarium Speaking of idols. When the museum operates Exhibition Hall of Modern Art.

Address: Str. Cathedral, 29

Worked seven days a week from 10.00 to 18.00 - during the summer period, 9.00 to 17.00 - in winter

 

 

 

 Miasto muzeów:

W starej twierdzy

 

 

Odbiór sztuki fortyfikacji XII III-V, O sztuce W podziemnych twierdz i wież otwarcia wystawy, która tłumaczenia stronę w swojej historii. W przestrzeni wewnątrz twierdzy zlokalizowane:

Katedra Etnografii, gdzie unikalne muzeum eksponatów: kolekcja ceramiki, kuźnie, haftu i tkactwa, rzeźbione z drewna, cennych przedmiotów kultu. Wystawa została zbudowana w malowniczym uruchomić, w połączeniu z powodzeniem formie i muzealia okazją do wyraźnie wyobrazić sobie rozwój rzemiosła i rytuał od czasów antycznych do naszych dni.

Ekspozycja Obrona twierdzy z Turkami (w lochu Western Kazamata)

Ekspozycja zawarcia Ustima Karmelyuka (w Papieskiej wieża)

oraz (w wieży Black)

wystawa napędzania broni (we wschodniej części podziemnej galerii)

Adres: ul.Zamkovaya, 1

Czynne siedem dni w tygodniu od 10,00 do 19,00 - w okresie letnim, 9,00 do 18,00 - w zimie  

Muzeum Sztuki

Został założony w 1982 roku, muzeum sztuki departamentu. Muzeum dodaje więcej kompendium stanie 120 tysięcy eksponatów. Wybitna w ten należy do kolekcji Europy Zachodniej i Rosyjski dzieł sztuki III-V, O sztuce GG Szczególne miejsce zajmuje Ukraiński artysty płótnie-peredvizhnika dlaczego. XX wieku. B. Rozvadovskogo, prace artystów 60-70 lat XX w. .. O. Grena i dzieła współczesnych artystów Podillya. W-pacjent dział pracuje wystawę, która jest rzadkie eksponaty.

Adres: ul. Pyatnitskaya, 11

Działa siedem dni w tygodniu od 10,00 do 18,00 - w okresie letnim, 9,00 do 17,00 - w zimie 

 

RATUSHA

Wybierz architektura H O V V-III art. - Kursuje sal wystawowych, gdzie w Muzeum pieniędzy i narażenia prawo magdeburskie. W piwnicach zamieszczonym ekspozycja historii Podolie postępowania w XVI-XVII sztuki.

Adres: ul. Polski rynek, 1

Działa siedem dni w tygodniu od 10,00 do 18,00 - w okresie letnim, 9,00 do 17,00 - w zimie 

 

Dział Archeologii

Położony w ulotce architektury H V II sztuki. - W przeszłości Ormiański domów handlowych. W 2001 r., Open Zakład Archeologii. Na podstawie zestawienia materiałów archeologicznych, które rozpoczęły się w XIX sztuki. założycieli muzeum w Kamentse. Nowa wystawa wprowadza odwiedzających muzeum z materiałami, które wprowadzają widza w jednym kierunku lub innej epoki i wykazać rozliczenia Podolu dawnych czasów. Wystawa zamieszczonym mieszkań kromanyontsa Przebudowa części pracy i domowego użytku. W departamencie Archeologia wyświetla więcej niż tysiące starobytnostey znaleźć na Podillya. W wewnętrznym dziedzińcu usytuowany Lapidarium Mówienie o bożków. Przy muzeum działa Exhibition Hall of Modern Art.

Adres: ul. Katedra, 29

Działa siedem dni w tygodniu od 10,00 do 18,00 - w okresie letnim, 9,00 do 17,00 - w zimie

--

Екскурсія Кам'янець-Подільський

--

2010-03-28
Вернуться назад